Foreningens vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Esbjerg Børne‐ og Ungdomsteater. Stk. 2. Foreningen er
hjemmehørende i Esbjerg Kommune. Stk. 3. Foreningens adresse er Teaterhuset i Borgergade,
Borgergade 25, 6700 Esbjerg.

 

§ 2 ‐ Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at lave børne‐ og ungdomsteater og drive Teaterhuset i
Borgergade i samarbejde med Esbjerg Spillene.
Stk. 2. Det er foreningens formål
At opsætte teaterstykker kontinuerligt i årets løb på Teaterhuset i Borgergade.
At tilstræbe at arrangere et årligt sommerstykke.
At kunne fungere som turnerende teater.
At medvirke i events udenfor Esbjerg Børne‐ og Ungdomsteaters hovedvirke, som enten giver
Esbjerg Børne‐ og Ungdomsteater eksponering og/eller synlighed eller som kan medvirke til at
promovere Esbjerg Børne‐ og Ungdomsteaters position i Esbjerg Kommune.
At opsætte stykker udenfor børne‐ og ungdomsteatergenren dog i begrænset omfang.
Stk. 3. Det er endvidere foreningens formål:
At sikre rummelighed, mangfoldighed og det sociale engagement mellem foreningens
medlemmer og i de enkelte stykker.
At sikre at der er plads og muligheder for at udfolde sig i foreningen – at rumme forskelligheden
mellem dem, der ønsker at deltage for deltagelsens og fællesskabets skyld, og dem, der ønsker at
deltage for ar udvikle personlige kompetencer indenfor teaterverdenen.
At sikre kreativitet og udvikling af foreningen, bl.a. via kursusmuligheder.
At tilstræbe en positiv indstilling til foreningen fra medlemmernes og omverdenens side.

 

§ 3 – Medlemskab og kontingent
Stk. 1. Alle som tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem.
Stk. 2. Esbjerg Børne‐ og Ungdomsteater optager medlemmer i følgende kategorier:
Myndige medlemmer (medlemmer over 18 år)
Juniormedlemmer (medlemmer fra og med 13 år til og med 17
år) Børnemedlemmer (medlemmer under 13 år)
Passive medlemmer
Stk. 3. Alle nyoptagende medlemmer registreres af bestyrelsen.
Stk. 4: Medlemskontingenter for alle medlemskategorier fastlægges årligt af generalforsamlingen
efter indstilling fra bestyrelsen.
Stk. 5. Medlemmer, som ikke tilslutter sig, varetager, følger foreningens vedtægter eller vurderes
skadelig for foreningens renomme og omdømme, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen
med øjeblikkelig virkning. Eksklusionen godkendes på førstkommende generalforsamling.
Ekskluderede medlemmer modtager ikke refusion for allerede betalt kontingent.
Stk. 6. Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen med øjeblikkelig virkning, men modtager
ikke refusion for allerede betalt kontingent.

 

§ 4 – Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes
med mindst 3 ugers varsel via mail til medlemmer.

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4: Dagsorden for generalforsamlingen med angivelse af indkomne forslag, kan læses på
hjemmesiden, senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Myndige medlemmer og juniormedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Aktive børnemedlemmer under 13 år tilfalder stemmeret forældre/værge. Passive medlemmer
har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Valgbarhed til bestyrelsen har alle myndige
medlemmer. For at opnå stemmeret på generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt og
registreret hos foreningens kasserer senest 2 hverdage før generalforsamlingen. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt. Junior medlemmer har ikke stemmeret vedrørende økonomi.

Stk. 6: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
• Bestyrelsens/formandens beretning.
• Bestyrelsens visioner.
• Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
• Ønsker om stykker fremlægges.
• Fastsættelse af kontingent.
• Behandling af indkomne forslag.
• Valg i henhold til § 5, stk. 2, 3 og 4.
• Valg af revisor og 1 suppleant
• Eventuelt

Stk. 7: Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne, en referent og 2
stemmetællere. Generalforsamlingens beslutninger indføres af referenten i protokol.

Stk. 8: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal enten
ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning ved ønske herom.

Stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når minimum 4 medlemmer fra
bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 20 % af medlemmer af foreningen fremsætter skriftlig
anmodning med angivelse af årsag herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med
mindst en uges varsel og afholdes senest 1 måned efter anmodning herom er fremsat. Dagsorden
som skal udsendes kan kun omhandle det emne som har foranlediget den ekstraordinære
generalforsamling.

 

§ 5 ‐ Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af foreningens bestyrelse, som består af 1 formand og 6 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2. Fire bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Stk. 3. To suppleanter vælges for en årlig periode.
Stk. 4. Suppleanter sidder ved indtrædelse i bestyrelsen den aktuelle valgperiode ud.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer – og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 8: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.
Stk. 9: Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 10: Formanden er ansvarlig for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.
Stk. 11: Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt flertal.
Stk. 12: Bestyrelsen afholder møder, som den finder det nødvendigt – dog mindst 6 gange årligt.
Stk. 13: Bestyrelsesmedlemmer må ikke uden generalforsamlingens accept modtage honorarer
eller vederlag for deltagelse i foreningens stykker.
Stk. 14: Bestyrelsen bestemmer hvem der må modtage honorarer eller vederlag for deltagelse i
foreningens stykker.

 

§6 ‐ Foreningens husregler.

Stk. 1: .: Budget, ansøgningsbrevet om tilskud samt spilletidspunker for alle stykker, der opføres –
uanset spillelokaliteten skal godkendendes af bestyrelsen. Når budget er godkendt fremsender
bestyrelsen budget og ansøgning af underskudsgaranti til kommunen.
Stk. 2: Der skal være 14 dage mellem 2 på hinanden følgende stykker, i samme sal, dog tolkes
denne regel således at der minimum skal være en fri weekend mellem 2 stykker.
Stk. 3: De enkelte stykker har det kunstneriske og økonomiske ansvar for stykket, og beslutter
budget, honorering og sammensætningen af stykkets medvirkende. Dog skal stk.2 ovenfor
iagttages og budgettet godkendes af bestyrelsen.
Stk. 4 De enkelte stykker skal efterlade Teaterhuset i opryddet og rengjort stand både under
afviklingen af øveperiode og under stykket – samt hurtigst muligt efter afslutningen af
stykket,
herunder nedtage, bortskaffe, opmagasinere etc. kulisser, kostumer, rekvisitter, lys, lyd etc.
Stk 5: Alle medlemmer tilbydes deltagelse i Esbjerg Børne‐ og Ungdomsteaters sommerstykke.
Stk 5a: Det er bestyrelsens ansvar, at nedsætte en styregruppe af andre medlemmer der i tæt
samarbejde med Esbjerg Børne‐ &Ungdomsteaters kasserer afholder regnskabet. Det er
styregruppens ansvar at budgettet overholdes, og det afholdes i samarbejde med Børne‐ og
Ungdomsteatrets kasserer.
Stk 5a: Alle medlemmer indkaldes til et orienterende møde omkring årets sommerstykke. Det er
på mødet muligt at give tilsagn om, om man ønsker at være med i et praktisk ansvar eller som
gruppeleder. Senere afholdes indskrivningen, hvor medlemmer, der ønsker en rolle, kan melde
sig.
Stk. 6: Yderligere initiativer og aktiviteter skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 7 ‐ Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1: Foreningen er medlem af Esbjerg Amatørteaterråd & Dansk Amatør Teater Samvirke.

 

§ 8 – Regnskab og tegningsret
Stk. 1: Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.
Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 3: Regnskabet udarbejdes af kassereren sammen med den øvrige bestyrelse.
Stk. 4: Årsregnskabet skal være revisorpåtegnet og underskrives af samtlige medlemmer af
bestyrelsen.
Stk. 5: Eventuelt overskud på foreningens drift skal geninvesteres i foreningens aktiviteter til
fordel for medlemmerne.
Stk. 6: Det er dog tilladt foreningen at opbygge en vis konsolidering til drift i trange tider.
Stk. 7. Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden, næstformanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 9 – Hæftelse
Stk. 1: Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid
hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
hæftelse.

 

§ 10 – Vedtægtsændringer
Stk. 1: Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslaget er sat på den
udsendte dagsorden og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 11 – Opløsning af foreningen
Stk. 1: Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, der afholdes med mindst 14 dages
mellemrum.
Stk. 2: Ved foreningens opløsning skal foreningens aktiver tilfalde aktiviteter i henhold til
foreningens formål. Dette bestemmes af den opløsende generalforsamling.

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 2022

Esbjerg Børne- og Ungdomsteater